Profile

Min spirituelle søken startet med å delta på et kurs i transcendental meditasjon som 12 åring i min lille hjemby. Dette skulle bli starten på en lang, kronglete vei, som mange år senere skulle føre fram til  non dualisme og mindfulness .

I Tyskland kom jeg i kontakt med en pioner innen kroppsorientert psykoterapi, Gerda Boyesen. Hennes utdannelse har fokus på hvordan psykisk smerte uttrykker seg i kroppen. Egenerfaring har en sentral plass i undervisningen, under mottoet: du kan ikke være en stødig følgesvenn for andre i farvann du selv ikke kjenner. Reisen fortsatte med en videreutdannelse i Milton Ericsons hypnoterapi, som åpnet opp for symbolverdenen og alt det ubevisste. Møtet med Bert Hellingers familie konstellasjoner, og en viderereutdannelse i å lede konstellasjonsgrupper, gav en dypere forståelse for det kollektivt ubevisste, og traumer overført fra generasjon til generasjon. Disse retningene var en katalysator for min egen bevisstgjøringsprosess.

Tilbake i Norge jobbet jeg mange år som leder på et krisesenter. Jeg har i mange år vært opptatt av buddhistiske metoder og advaita vedanta (non dualisme), og er inspirert av Adyashanti, Gangaji, Mooji, Jeff Foster og andre lærere.

Oppdagelsen av Scott Kilobys Living Inquiries ble en åpenbaring for meg. Metoden rommer alle metoder som jeg har arbeidet med som terapeut tidligere, og har i tillegg verktøy til å komme bakenfor alt det tillærte, som vi opplever er den vi virkelig er. Kombinasjonen av å hvile i stillhet og observere, og samtidig undersøke alt lag for lag, løsner mange overbevisninger som vi har holdt som absolutte sannheter. Min rolle i dette arbeidet er å støtte andre i å utforske og oppløse disse “sannhetene”, som ofte har overlevd siden barndommen, ( som f.eks. at en er maktesløs, uten verdi, uønsket,).  Arbeidet mitt er basert på fullstendig likeverd (ingen er spesialist på andres liv), å være intuitiv, å følge prosessen, og å holde et rom åpent for å kunne gå dypere og dypere.


My spiritual quest started by attending a course in transcendental meditation as a 12-year-old in my little home town. This was to be the start of a long, tortuous road, which many years later would lead to non-dualism and mindfulness. In Germany, I came in contact with a pioneer in body-oriented psychotherapy, Gerda Boyesen. Her education focuses on how mental pain expresses itself in the body. Self-experience has a central place in the teaching, with the motto: you cannot be a steady companion for others in the waters you do not know yourself.

The journey continued with further education in Milton Ericson’s hypnotherapy, which opened up the symbolic world and the unconscious. Meeting with Bert Hellinger’s Family Constellations, and a training in leading constellation groups provided a deeper understanding of the collective unconscious, and traumas transferred from generation to generation. These directions were a catalyst for my own awareness process. Back in Norway, I worked for many years as a leader in a crisis center for domestic violence.

For a long time, I have been influenced by Buddhist methods and Advaita Vedanta (nondualism), inspired by Adyashanti, Gangaji, Mooji, Jeff Foster and other teachers. The discovery of Scott Kiloby’s Living Inquiries was a revelation to me. The method holds all the approaches that I have worked with as a therapist, and also includes tools to get behind everything that is learned, which we experience as who we really are. The combination of resting in silence and observing, while examining all layers, loosens many beliefs that we have held as absolute truths. My role in this work is to support others inquire into and dissolve these “truths”, which have often endured since childhood, (such as the beliefs that: one is powerless, without value, unwanted). My work is based on complete equality (no one is a specialist in the lives of others), to be intuitive, to follow the process, and to hold the space to go deeper and deeper.

Information

GenderFemale
ModalitiesLiving Inquiries, mindfulness based self-inquiry, nondualism, family constellations
Training / qualifications

Certified Living Inquiries Facilitator,
Certified Heilpraktiker specialized in bodywork, hypnotherapy and family constellations

Code of EthicsThe Living Inquiries Community Code of Ethics
Areas of FocusSpiritual emergence, anxiety, trauma, depression, loss, abuse, relationships, intergenerational trauma, non duality
Accepting New Clients Yes
Working Hours/Days

Flexible

Fees

80 $ (700 kr) 60-90 min

Accepted Payment MethodsPaypal
About the Nondual Approach

Tilnærmingen min til non dualitet, som preger arbeidet mitt, tar utgangspunkt i hva som befinner seg her akkurat nå i øyeblikket. For å kunne rette oppmerksomheten mot dette, vil det være nødvendig å rette blikket innover, vekk fra ytre stimuli. Den letteste måten å gjøre dette på er å hvile i nuet, og ikke forsøke å manipulere noe til å forsvinne. Med denne holdningen kan ord, bilder, følelser og kroppslige sansninger bli utforsket. Ved å dykke dypere og dypere ned i alt som viser seg, åpnes det opp for å gå bakenfor sinnets dualitet, og fastlåste overbevisninger om oss selv og verden, kan gå i oppløsning. Mange identiteter som vi trodde var oss viser seg å være formet av oppdragelse, opplevelser og tidligere generasjoners traumer. Oppløsning av sinnets ofte smertefulle motsetninger åpner opp for mer letthet og fred, og en ny opplevelse av verden.

 

My approach to non-duality, which characterizes my work, is based on what is here right now in the moment. To focus attention on what is present, it is necessary to look inwards, away from external stimuli. The easiest way to do this is to rest in the present and to try not to manipulate anything to make it disappear. With this attitude, words, images, emotions and bodily sensations can be explored. Diving deeper and deeper into everything that unfolds takes us beyond the mind's duality, so that stalled beliefs about ourselves and the world, can dissolve. We examine and release the many identities that we thought were defining us, but turn out to originate from our upbringing or traumas from our ancestors. A dissolution of the mind`s often painful contradictions opens up for more lightness and peace, and a new experience of the world.

My Work is Influenced byAdyashanti, Gangaji, Scott Kiloby, Fiona Robertson
Client Endorsements and Testimonials

“I met Olaug shortly before she joined our 2017 training group. She has become an excellent facilitator who is able to journey deeply with her clients. Her gentleness and quiet understanding are very evident; she is able to be with clients in a truly supportive, unobtrusive way. I’ve had several profound sessions with her and will very likely have more. Highly recommended!” Fiona Robertson“

"I love being facilitated by Olaug. She provides a sense of comfort, acceptance and ease in her sessions, allowing me to feel safe in expressing my deepest fears and concerns. As well, she embodies a deep well of wisdom and confidence that holds and welcome me to truly be myself.” S .B .

Clients I Work With Individuals
Types of SessionsTelephone, Online Video (I.e. Skype, Zoom), Long-term , Short-term
Wheel chair AccessN/A
Insurance AcceptedNo
Languages

Norwegian, English, German